shabekeh fars eghlid khorambid bavanat mamesani mamesani sepidan kazerun shiraz marvdasht arsenjan zarghan kharameh farashband kavar sarvestan estahban niyriz darab darab darab zarindasht larestan ghirokarzin khonj mohr lamerd gerash abade pasargad rostam